Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Δείτε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΦΥ46ΜΤΛΗ-2ΚΨ