Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ5ΝΔ46ΜΤΛΗ-ΘΣ1