Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ψ55Δ46ΜΤΛΗ-8Ρ8 (Διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ) και ΑΔΑ:Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ (Προκήρυξη)