Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΔΧΟ46ΜΤΛΒ-7ΓΖ