Τροποποίηση του τρόπου εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ειδικά για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω0Κ946ΜΤΛΗ-2ΨΥ