ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν μετά από
σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/dassessment), επισυνάπτοντας το σχετικό
Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή του Myschool.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.