Ενημέρωση για Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις με την ιδιότητα του επιμορφούμενου (στην ιστοσελίδα t4e), ακόμα και μετά την λήξη της πρώτης φάσης αιτήσεων στις 5 Ιανουαρίου 2021(98ΠΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧΓ).

 

Διαβάστε περισσότερα...

Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Cisco Webex Meetings - Μικρός Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης του διδακτικού έργου στη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη του επισυναπτόμενου οδηγού για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-09-2020 Υ.Α. με θέμα: "Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21"

στο ΦΕΚ Β΄4264/30-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.131451/ΓΔ4/30-09-2020 ΚΥΑ που τροποποιεί το (ΦΕΚ Β΄ 3882)

Διαβάστε περισσότερα...