Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

Από τη Δευτέρα 9/11έως και την Παρασκευή 13/11/2020

 

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ