Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ

από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020